English Language Course for Beginers(Curs Limba Engleză pentru Începatori) by Marius Vasile Conversatie:
Cine esti si ce faci? (2)
 Expresii (2)
 Vocabular (3)
 Alfabetul limbii engleze (4)
 Pronumele personale (4)
 Pluralul
substantivelor (-s) (4)
 Articolele nehotarate (5)
 Adjectivul (5)
 Verbul “a fi” la prezent (6)
 Exercitii (7)
 Cuvinte incrucisate (8)
 Proverbe (8)
- Good morning, everybody!
- Good morning, teacher!
- Who are you?
- I’m Jane.
- What are you, Jane?
- I’m a woman, an engineer.
- You’re an engineer and I’m a teacher.
- Who is he?
- He’s Mr. Williams.
- What is Mr. Williams?
- Mr. Williams is an economist, he’s not an engineer.
- Miss Brown is a secretary. She’s an office-worker.
- Isn’t she a doctor?
- No, she isn’t.
- Is Miss Brown a student?
- Yes, she is. She’s a very good student.
- George is a man. He’s a manager.
- What is he like?
- He’s short and fat.
- Mrs. Liz is a woman. She’s an accountant.
- What is she like?
- She’s tall and thin.
- We are all students.
- Are they also students?
- No, they aren’t. They’re employees.
- Are you an Englishman?
- No, I’m not, I am a Romanian. I’m a Romanian citizen.
- How are you?
- I’m fine. Thank you. And you?
- I’m fine, too. Thanks.
Good morning! = Bună dimineaţa!
Who are you? = Cine eşti?
What are you? = Ce eşti? Ce meserie ai?
What is he like? = Cum arată?
How are you? = Ce (mai) faci?
I’m fine. Thank you. And you? = Sunt bine. Mulţumesc. Dar tu?
Thanks. = Mulţumesc.

accountant [ə‘kauntənt] s. = contabil
actor [‘æktər] s. = actor
address [ə‘dres] s. = adresă
all [o:l] adj. = tot, toată, toţi, toate
also [‘o:lsəu] adv. = deasemenea
American [ə‘merikən] s. = american
and [ænd] conj. = şi
boy [boi] s. = băiat
chart [tart] s. = grafic
church [tərt] s. = biserică
citizen [‘sitizən] s. = cetăţean
doctor [‘doktər] s. = doctor
economist [i‘konəmist] s. = economist
employee [em‘ploii:] s. = angajat
engineer [endji‘niər] s. = inginer
Englishman [‘iɳglimən] s. = englez
everybody [‘evri bodi] pr. = toţi
exam [ig‘zæm] s. = examen
fat [fæt] adj. = gras
file [fail] s. = dosar
fine [fain] adj. = plăcut
German [‘djərmən] adj. = german
good [gud] adj. = bun
hour [auər] s. = oră
how [hau] adv. = cum, in ce fel
man [mæn] s. = bărbat
to manage [‘mænidj] v. = a conduce, a administra
manager [‘mænidjər] s. = director
market [‘ma:rkit] s. = piaţă
Miss [mis] = d-ra (urmat de nume)
Mr. [‘mistər] = dl (urmat de nume)
Mrs. [‘misiz] = d-na (urmat de nume)
newspaper [‘nyu:z peipər] s. = ziar
office [‘ofis] s. = birou
office-worker [‘ofis ‘wərkər] s. = funcţionar
paper [‘peipər] s. = hârtie
partner [‘pa:rtnər] s. = partener
person [‘pərsən] s. = persoană
project [‘prodjeckt] s. = proiect
Romanian [rəu‘meiniən] adj. = român, românesc
secretary [‘sekritəri] s. = secretar(ă)
short [ort] adj. = scund, scurt
story [‘sto:ri] s. = poveste
student [‘styu:dənt] s. = student
tall [to:l] adj. = înalt
teacher [‘ti:tər] s. = profesor
theatre [‘iətər] s. = teatru
thin [in] adj. = slab, subţire
too [tu:] adv. = deasemenea
town [taun] s. = oraş
umbrella [ʌm‘brelə] s. = umbrelă
university [yu:ni‘vərsiti] s. = universitate
very [‘veri] adv. = foarte
warehouse [‘weər haus] s. = depozit
what [wot] pr. inter. = ce?
who [hu:] pr. inter. = cine?
woman [‘wumən] s. = femeie
year [yiər] s. = anAlfabetul englezesc

 Dacă vrei să pronunţi un cuvânt pe litere vei fi obligat să ştii să pronunţi alfabetul englezesc. Dacă trebuie să pronunţi cuvântul VIP pe litere vei spune (vi)(ai)(pi).


A
[ei] E
[i:] I
[ai] M
[em] Q
[kyu:] U
[yu:] Y
[wai]
B
[bi:] F
[ef] J
[djei] N
[en] R
[ar:] V
[vi:] Z
[zed]
C
[si:] G
[dji:] K
[kei] O
[ou] S
[es] W
[dʌbl yu:]
D
[di:] H
[eit] L
[el] P
[pi:] T
[ti:] X
[eks]

Pronumele Personale

 Foloseşte pronumele personale pentru a înlocui substantivele, ori de câte ori ai nevoie.

Singular Plural
I I [ai] Eu We [wi:] Noi
II You [yu:] Tu, Dvs. You [yu:] Voi, Dvs.
He [hi:] El They [ei] Ei, Ele
III She [ʃi:] Ea
It [it] El, Ea

 Scrie întotdeauna cu majusculă pronumele personal “I”.
 Trebuie să şti că pronumele personal la persoana a-III-a sg. “It” înlocuieşte substantivele care denumesc animale, obiecte şi noţiuni abstracte.
 În engleză nu există pronume de politeţe. Foloseşte “You” şi pentru “tu” şi pentru “Dvs.”

Pluralul Substantivelor

 Formează pluralul substantivelor adăugând terminaţia “-s” la forma de singular.

 town gardens carpet bo towns [z]  chart charts [s]  market markets [s]
 oraş oraşe  grafic grafice  piaţă pieţe
 office offices [iz]  boy boys [z]  manager managers [z]
 birou birouri  băiat băieţi  director directoriArticolul Nehotărât

 În limba română pui articolul nehotărât în faţa cuvântului: o pictură sau un VIP.
 În engleză pune articolul nehotărât tot în faţa cuvântului: a picture, a VIP.
 Reţine că acest articol are doar două forme: “A” sau “AN”


 Esţi obligat să-l foloseşti când te referi la: funcţia, calitatea, meseria sau naţionalitatea cuiva.
 Pune-l în mod automat în faţa substantivelor “man”, “woman”, “child”.

I am a woman Sunt femeie You are a man. Eşti bărbat.
I am an accountant Sunt contabilă. You are a manager. Eşti director.
I am a Romanian Sunt româncă. You are an American. Eşti american.

 Ţine cont că la PLURAL, foloseşti SOME (nişte, unii, unele)

a project some projects a boy some boys
an hour some hours an engineer some engineers
a newspaper some newspapers a paper some papers

Adjectivul

 Aşează adjectivul după articol, dar înaintea substantivului la care te referi.
 Ţine minte că adjectivul are aceeaşi formă indiferent de genul, cazul sau numărul substantivului în faţa căruia îl pui.
 Scrie întotdeauna cu majusculă adjectivele care exprimă naţionalitatea.

 a famous actor un actor faimos  famous actors actori faimoşi
 a famous person o persoană faimoasă  famous persons persoane faimoase
 a famous theatre un teatru faimos  famous theatres teatre faimoase
 the story of a famous actor povestea unui actor faimos
 I have an German partner. Am un partener german.


 Ţine cont că acest verb este unul dintre cele mai folosite în limba engleză. Acesta este motivul pentru care tu trebuie să îl ştii perfect. Concentrează-te şi pe formele scurte!

Affirmative
I am
[ai æm] I’m [aim] Eu sunt
You are [yu: a:r] You’re [yuər] Tu eşti
He is [hi: iz] He’s [hiz] El este
She is [ʃi: iz] She’s [ʃiz] Ea este
It is [it iz] It’s [its] El, ea este
We are [wi: a:r] We’re [wi:ər] Noi suntem
You are [yu: a:r] You’re [yuər] Voi sunteţi
They are [ei a:r] They’re [eiər] Ei suntNegative
I am not [ai æm not] I’m not [aim not] I ain’t [ai eint] Eu nu sunt
You are not [yu: a:r not] You’re not [yuər not] You aren’t [yu: arnt] Tu nu eşti
He is not [hi: iz not] He’s not [hiz not] He isn’t [hi: iznt] El nu este
She is not [ʃi: iz not] She’s not [ʃiz not] She isn’t [ʃi: iznt] Ea nu este
It is not [it iz not] It’s not [its not] It isn’t [it iznt] El, ea nu este
We are not [wi: a:r not] We’re not [wi:ər not] We aren’t [wi: arnt] Noi nu suntem
You are not [yu: a:r not] You’re not [yuər not] You aren’t [yu: arnt] Voi nu sunteţi
They are not [ei a:r not] They’re not [eiər not] They aren’t [ei arnt] Ei nu sunt
Interrogative

Am I? [æm ai] Sunt eu?
Are you? [ar yu:] Eşti tu?
Is he? [iz hi:] Este el?
Is she? [iz ʃi:] Este ea?
Is it? [iz it] Este ea, el?
Are we? [ar wi:] Suntem noi?
Are you? [ar yu:] Sunteţi voi?
Are they? [ar ei] Sunt ei?Exercise #1
Spune pe litere următoarele cuvinte folosind alfabetul englezesc:
 Hollywood  Washington  Schopenhauer  George
 Schwarzeneger  Hamilton  Abraham  psychology
 Abruzzi  Switzerland  William  Charlie

Exercise #2
Scrie forma corectă a articolului nehotărât pentru următoarele substantive:
 economist  student  secretary  tourist
 engineer  house  room  desk
 Englishman  woman  bird  office
 accountant  citizen  classroom  Romanian


Exercise #3
Înlocuie substantivele subliniate cu pronumele personale potrivite:
1. Mrs. Smith is an economist.
2. Bob is an executive.
3. Mr. Black is a good engineer.
4. Miss Brown is a secretary.
5. Jack and John are students.
6. George and I are accountants.
Exercise #4
Pune următoarele propoziţii la interogativ, negativ şi interogativ-negativ:
1. I am a student.
2. Mrs. Black is a housewife.
3. He is tall and slim.
4. You are a secretary.
5. They are managers.
6. We are all in the classroom.

Exercise #5
Completează spaţiile goale cu forme corespunzătoare ale verbului “to be”:
1. It ________ a book. 2. Mr. Black ________ an accountant.
3. John and Jack ________ students. 4. We _________ at home.
5. I ________ a teacher. 6. You _______ an engineer.
7. She ________ a housewife. 8. Mrs. Smith _________ an economist.
9. They _________ engineers. 10. You _______ office-workers.


Exercise #6
Răspunde la întrebări conform modelului:
Model: Is he an economist, or a teacher?
He is an economist, he isn’t a teacher.

1. Is she a secretary or a housewife?
2. Am I an engineer or a doctor?
3. Is he an accountant or a student?


4. Are we economists or doctors?
5. Are you an office-worker or an actress?
6. Is he tall or short?
7. Is she fat or thin?
8. Are you a Romanian or an Englishman?


Exercise #7
Trece următoarele propoziţii la plural:
1. I am a teacher. 2. I’m not an office-worker.
3. You aren’t an economist. 4. Are you a student?
5. Is he an engineer? 6. Isn’t she fat?
7. She is a manager. 8. He isn’t a tall person.
9. You are a good doctor. 10. Is she a smart girl?

Exercise #8
Tradu în engleză:
1. Nu suntem noi cu toţii studenţi? Da, suntem.
2. El este inginer sau economist?
3. Cine eşti tu?
4. Eşti ecomist sau medic?
5. Nu eşti inginer?
6. Ei sunt funcţionari sau studenţi?

7. Ei sunt de asemenea economişti? Nu, nu sunt, ei sunt profesori.
8. Ce este domnul Smith, director sau contabil?
9. Domnişoara Brown este o studentă foarte bună.
10. Nu este Mary economistă? Nu, nu este. Este studentă.
A – B: Adjective.

A
cald
dificil
gelos
lesnicios
rece
uşor

mare
greu
drăguţ
mic
B


Lost time is never found again.
No man is born wise.
Life is made up of little things.
Hope is a good breakfast, but a bad supper.