English Language Course for Beginers(Curs Limba Engleză pentru Începatori) by Marius Vasile


 Conversatie (2)
 Text: Despre ce trebuie sa facem si ce nu
cand ne adresam celor din jur (2)
 Vocabular (3)
 Expresii (3)
 Genul substantivelor (4)
 Pluralul substantului (4)
 Modul Imperativ (5)
 Intrebarile disjunctive (5)
 Exercitii (6)
 Sa vorbim despre noi (7)
 Zodiac – Taurul (7)

Diana: Hello, Tom! Glad to see you! How are you?
Tom: Very well, thank you. And you?
Diana: I am fine, thanks. I want to introduce you my friends, Miss Brown and Mr. Dikson. They are my guests, they arrived in Bucharest from London only a few days ago.
Tom: How do you do? Glad to meet you!
Friends: How do you do? (They shake hands).
Tom: Where are you going?
Diana: We want to see the centre of the city. Will you join us?
Tom: What a pity! I am busy now and I can’t accompany you.
When visiting Great Britain for the first time it is necessary to know most of the “do’s and don’ts”. Here we are going to speak about the forms of greetings.
The very formal “How do you do?” is not a question; that’s why it doesn’t require any other answer than “How do you do?” This form of greeting is used when you are introduced to someone or if you meet someone for the first time.
If you often meet someone you usually say, “How are you?” The answer to such a greeting must be short, for example: “Very well, thank you, and how are you?”
But that is not all. You can, of course, say “Good morning” on entering or leaving, for example, a shop or an office in the morning. You can say it till noon (till about 12 o’clock in the afternoon). Till about 6 o’clock in the evening you say, “Good afternoon”, and from that time on “Good evening”. But all these are rather formal greetings.
If you meet a friend of yours you may just say, “Hello, Dan” or “Hello, Mary”.
The manner of addressing people in Britain is quite different from ours.
First of all never use the words “sir” or “madam” while speaking with equals. A usual form of addressing people is “Mr. Smith”, “Mrs. Smith”. But you must remember that “Mrs.” is the form of addressing a married woman, while “Miss” is used for single woman.
The next rule to remember is about shaking hands. British people avoid shaking hands as much as possible. They shake hands with you when they meet you for the first time or when they leave for long. And remember that it is always the visitor who offers his hand first, even if the person visited is a woman.about [ə‘baut] prep. = despre
to accompany [ə‘kʌmpəni] v. = a însoţi
answer [‘a:nsər] s. = răspuns
to answer [‘a:nsər] v. = a răspunde
to arrive [ə‘raiv] v. = a sosi, a veni (la, în)
to avoid [ə‘void] v. = a evita, a ocoli
to be busy [bizi] v. = a fi ocupat
to be introduced to [intrə`dyu:st] v. = a fi prezentat
to be used for [yuzd] = a fi folosit pentru
British [‘briti] adj. = britanic
bus [bʌs] s. = autobuz
can [kæn] v. = a putea
can’t [ka:nt] = nu pot
centre [‘sentər] s. = centru
city [siti] s. = oraş
day [dei] s. = zi
different [‘difərənt] adj. = diferit
to enter [entər] v. = a intra în
equal [i:kwəl] adj. = egal
first [fə:rst] = primul
form [fo:rm] s. = formă
formal [‘fo:rməl] adj. = oficial
friend [frend] s. = prieten(ă)
gentleman [‘djentəlmən] s. = domn
greeting [‘gri:tiɳ] s. = salut, salutare
guest [gest] s. = oaspete, musafir
hand [hænd] s. = mână
here [hiər] adv. = aici
if [if] conj. = dacă
to introduce to [intrə`dyu:s] = a prezenta
to join [djoin] v. = a se alătura, a însoţi
just [djʌst] adv. = tocmai, exact
to know [nəu] v. = a şti
lady [‘leidi] s. = doamnă
to leave [li:v] v. = a pleca, a părăsi
to like [laik] v. = a (-i) plăcea
manner [‘mænər] s. = mod, fel
married [‘mærid] adj. = căsătorit
to meet [mi:t] v. = a (se) întâlni
must [mʌst] v. = a trebui să
next [nekst] adj. = care urmează
noon [nu:n] s. = amiază
now [nau] adv. = acum, în prezent
to offer [‘ofər] v. = a oferi
often [‘ofən] adv. = adesea, frecvent
or [o:r] conj. = sau, ori
play [plei] s. = piesă, joacă
question [‘kwestən] s. = întrebare
quite [kwait] adv. = foarte, tocmai
rather [‘ra:ər] adv. = mai degrabă
to remember [ri‘membər] v. = a-şi aminti
to require [ri‘kwaiər] v. = a cere, a necesita
rule [ru:l] s. = regulă
to say [sei] v. = a spune
to see [si:] v. = a vedea
shop [op] s. = magazin
short [ort] adv. = scurt
single [siɳgl] adj. = necăsătorit
someone [sʌmwʌn] pr. = cineva
to speak [spi:k] v. = a vorbi
such [sʌt] adj. = astfel de
than [æn] conj. = decât, ca
till [til] prep. = până (la)
time [taim] s. = timp, oră
to [tu:] prep. = către, spre
usual [‘yu:juəl] adj. = obişnuit
usually [‘yu:juəli] adv. = de obicei
to visit [‘vizit] v. = a vizita
visitor [‘vizitər] s. = vizitator
to want [wont] v. = a vrea, a dori
when [wen] adv. = când
where [weər] adv. = unde
while [wail] conj. = în timp ce
whom [hu:m] = cui
word [wərd] s. = cuvânt, vorbă
Hello! = Bună!
Glad to see you! = Îmi pare bine să te văd!
only a few days ago = doar acum câteva zile
How do you do? Glad to meet you! = Încântat de cunoştiinţă!
How do you do? = Încântat de cunoştiinţă.
Will you join us? = Vrei să vi cu noi?
What a pity! = Ce păcat!
for the first time = pentru prima dată
most of = mare parte din
that’s why = de aceea
for example = de exemplu
of course = desigur
in the morning = dimineaţa
in the afternoon = după-amiaza
in the evening = seara
from that time on = de atunci încolo
a friend of yours = un prieten de-al tău
first of all = în primul rând
to shake hands = a da mâna
as much as possible = cât de mult posibil
to leave for long = a pleca pentru mult timp
even if = chiar dacă
Answer the following questions:

1. Is the greeting “How do you do?” a question?
2. What answer does it require?
3. When is this form of greeting used?
4. Whom do you say, “How are you?”
5. What is the answer to such a greeting?
6. When and where can you say “Good morning”?
7. What formal greeting do you know?
8. What may you say if you meet a friend of yours?
9. What is the usual form of addressing people in England?
10. Do the Englishmen like to shake hands?
11. When do they shake hands?
12. Who offers the hand first?

Genul substantivelor

Cum ştii care sunt substantivele feminine şi care sunt cele masculine?

a. Învaţă formele de masculin şi cele de feminin:
boy (băiat) girl (fată) brother (frate) sister (soră)
man (bărbat) woman (femeie) husband (soţ) wife (soţie)
gentleman (domn) lady (doamnă) king (rege) queen (regină)
son (fiu) daughter (fiică) cock (cocoş) hen (găina)

b. Adaugă la forma de masculin terminaţia -ess:
actor (actor) actress director (director) directress
master (stăpân) mistress host (gazdă) hostess
prince (prinţ) princess Mr. (domnul) Mrs.
sheperd (păstor) shepherdess tiger (tigru) tigress

Pluralul substativelor

1. Adaugă terminaţia -s la forma de singular:
 town gardens carpet bo towns  chart charts  market markets
 office offices  play plays  manager managers

2. Pentru substantivele terminate în consoane şuierătoare: -ch, -sh, -s, -ss, -x, şi –o adaugă terminaţia -es:
 watch watches  dress dresses  bus buses
 dash dashes  box boxes  class classes
 potato potatoes  tomato tomatoes  hero heroes

3. În cazul substantivelor terminate în consoană + -y adaugă terminaţia -es şi transformă-l pe -y- în -i-:
 body bodies  country countries  company companies

4. Dacă întâlneşti substantive terminate în -f şi -fe transformă consoana -f în v, şi adaugă terminaţia -es, respectiv -s. Nu-ţi face probleme, trebuie să înveţi puţine substantive care se termină in -f sau -fe:

 leaf leaves  knife knives  shelf shelves
 half halves  wife wives  self selves
 life lives  loaf loaves  wolf wolves


Modul Imperativ

 Foloseşte-l pentru persona a-II-a singular şi plural atunci când adresezi o rugăminte, un sfat sau un ordin.
 Învaţă cele două forme: afirmativ şi negativ.
 La afirmativ foloseşte infinitivul scurt al verbului, cu care începi propoziţia. Subiectul este implicit.

Come here, please! Vino aici, te rog! / Veniţi aici, vă rog!
Open the window, please! Deschide fereastra, te rog!
Let’s get busy! Hai să ne apucăm de treabă.
Bring me a glass of water, please! Adu-mi un pahar cu apă, te rog!
Leave earlier tomorrow! Pleacă mai devreme mâine!

 La negativ pune “don’t” în faţa verbului:

Don’t smoke in this room, please! Vă rog nu fumaţi în această cameră!
Don’t be late, please! Vă rog nu întârziaţi!
Don’t cross the street here! Nu traversa strada aici!
Don’t speak unless somebody asks you. Nu vorbi decât dacă te întreabă cineva.
Don’t park the car here. It’s forbidden. Nu parca aici! Este interzis.
Întrebările disjunctive

 Întrebările disjunctive sunt întrebări pe care le adaugi la sfârşitul propoziţiei, când ştii deja răspunsul, cu sensul de “Nu-i aşa?”

Mary is here, isn’t she? You like beer, don’t you?
They are leaving, aren’t they? She doesn’t drink coffee, does she?
He has brown hair, hasn’t he/doesn’t he? He isn’t your boss, is he?

 Subiectul întrebării disjunctive trebuie să fie acelaşi ca şi subiectul verbului principal. Dacă prima parte a propoziţiei este la afirmativ, atunci întrebarea disjunctivă o pui la negativ şi, invers.

Prima parte a propoziţiei Întrebarea disjunctivă
Afirmativ Negativ
Negativ Afirmativ

 În engleza americană, foloseşti o formă a lui “do”, când “have” este verbul principal.Exercise #1
Scrie pluralul următoarelor substantive:

man, watch, toy, zero, child, day, housewife, office, woman, lady, foot, dictionary, dress, tooth, brush, shelf, box, mouse.

Exercise #2
Trece următoarele propoziţii la singular:

1. These young men are our fellow workers.
2. Those ladies are our new colleagues.
3. Our books are on the shelves.
4. Those children have many toys.
5. Their shoes are very smart.
6. They are friends.
7. Those women are secretaries.
8. We have watches.

Exercise #3
Adaugă întrebări disjunctive:

1. She has a new camera. 2. They aren’t at school now. 3. Your English-Romanian dictionary is on your desk. 4. We haven’t our English classes in the evening. 5. I am your teacher. 6. You have a large flat. 7. She is an engineer. 8. He isn’t a doctor. 9. You at the office now. 10. All the ladies in this room have nice dresses on.

Exercise #4
Trece următoarele propoziţii la plural:

1. Her dictionary is on the desk.
2. Your exercise is very good.
3. Isn’t her friend at home?
4. Is that her briefcase?
5. Its colour is white.
6. I have a table and a chair in my room.
7. Her room has a picture on the wall.
8. Has the manager a new secretary?
9. That lady hasn’t a new dress.
10. You have your English class in the evening.
11. Has my classroom a good whiteboard?

Exercise #5
Tradu în engleză:
1. Ia loc şi dă-ţi jos haina! 6. Nu vorbi în timpul filmului!
2. Du-te acasă! 7. Deschide computerul!
3. Lasă-mă în pace! 8. Vorbeşte puţin mai tare, te rog!
4. Pune la poştă această scrisoare! 9. Nu trimite încă faxul.
5. Închide uşa, te rog. 10. Încetineşte, te rog!


Iată în continuare un mic ghid care să te ajute să te prezinţi în faţa colegilor. Ai încedere în ceea ce şti şi treci la treabă!

1. Salutăţi colegi! Greet your classmates!

2. Spune care este numele tău şi numele de alint! Say your name and your nickname!
My name is … / I’m …
I’m called … (nickname) / I don’t have a nickname.
3. Spune câţi ani ai! Say how old you are!
I’m … (years old).

4. Spune ce meserie ai! Say what job you have.
I am a/an …

5. Spune funcţia pe care lucrezi! Say your work postion.
I work as a/an …

6. Spune ce-ţi place cel mai mult să faci! Say what you like most to do!
I like to + verb
I like + verb-ing
7. Spune ce nu-ţi place să faci! Say what you don’t like to do.
I don’t like to + verb
I don’t like + verb-ing
8. Mulţumeşte colegilor tăi că te-au ascultat. Thank you classmate for listening!
Thank you very much for listening!

9. Prezintă colegilor persoana care urmează. Introduce the next speaker to your classmates.
Let me introduce to you … (name). He/she speaks next.
This is … (name). He/she speaks next.
 TAURUS
the Bull, April 20 – May 20 The planet Venus rules Taurus, which is an earth sign. Astrologers consider Taureans to be loyal, stable, conservative, practical, patient, and good-natured. Taureans have deep sentimental attachments but can be jealous and possessive; they are said to appreciate beauty and pleasure in all forms.